ریسه جید ابی

50,000 تومانریسه ای
ریسه جید ابی 38 تا 40 سانتی متر ایراد دار ریسه سرای شمشیری

ریسه انیکس ساده

38,000 تومانریسه ای
ریسه انیکس ساده براق 38 تا 40 سانتی متر ریسه سرای شمشیری

ریسه جید زرد تراشدار

48,000 تومانریسه ای
ریسه جید زرد تراشدار 38 تا 40 سانتی متر ایراد دار ریسه سرای شمشیری

ریسه سودالیت

40,000 تومان
ریسه سودالیت رنگ شده(امکان از بین رفتن رنگ) تعداد:17 ریسه ایراد دار

ریسه سودالیت

46,000 تومانریسه ای
ریسه سودالیت 2 سودالیت در مدل های مختلف ایراد دار ریسه سرای شمشیری

ریسه جید خوشرنگ

78,000 تومان
ریسه جید خوشرنگ جید ریسه سنگ تراشدار ریسه سرای شمشیری